”Koetteko te että tilanne rasismin suhteen on parantunut suomessa vuosien varrella ja sitä esiintyy vähemmän?” ”Nykypäivänä varsinkin isommissa kaupungeissa monikulttuurisuus ja erilaisuus on varmaankin jo niin arkipäivää, ettei rasismia esiinny niissä?” ”Nuoret näkevät maailman jo niin erilailla ja he ovat paljon avarakatseisempia kuin aikuiset.” Edellä mainitut kysymykset ja kommentti ovat sellaisia, joita KYTKE-projektin ohjaajat kuulevat lähes viikoittain ympäri Suomea. Yhteenkään näistä ei voi antaa lyhyttä ja ytimekästä kyllä tai ei vastausta – senkin on valtakunnallisesti toimiva projektimme meille opettanut.

Ympäri Suomea kiertävät ohjaajamme tekevät jatkuvasti havaintoja mm. siitä, millainen ilmapiiri vieraillulla paikkakunnalla tai koululla vallitsee. Työpajoilla ohjaajien kohtaamat oppilaat antavat usein hyvän käsityksen siitä, miten ihmiset heidän ympäristössään kohtaavat ja kohtelevat toisiaan. On turvallista sanoa ääneen, että KYTKEläisten kokemusten perusteella esim. paikkakunnan koko ei useinkaan automaattisesti määritä sitä, onko ilmapiiri avoin, ystävällinen ja avarakatseinen. Tämän lisäksi niinkin paljon kuin tahdomme uskoa ja luottaa jälkipolviimme ja heidän hyvyyteen, on aikuisten ja vanhempien muistettava omat roolit ja niiden merkitys, kun näytämme esimerkkiä seuraavalle sukupolvelle. Tätä alleviivaa se, että ylivoimaisesti yleisin nuorilta saatu vastaus työpajoilla esitettävään ”Minkä takia ihmisestä voi tulla rasisti?” kysymykseen on, että tämä on kotoa opittua ja kasvatuksen kautta tullutta.

KYTKE-projektin omat tilastot vuosien 2016 & 2017 ajalta kertovat, että 54,1% työpajojen yhteydessä kyselylomakkeisiin vastanneista oppilaista on havainnut syrjintää koulussa. Vastanneista opettajista yhteensä 82,5% kertoo koulussaan olleen ongelmia syrjinnän ja/tai kiusaamisen kanssa. Vuonna 2017 julkaistu Euroopan perusoikeusviraston (FRA) laaja kyselytutkimus paljastaa puolestaan mm. sen, että Saharan eteläpuolisista maista kotoisin olevat maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä kokevat Suomessa useammin syrjintää ja häirintää verrattuna muihin EU-maihin.

Syrjintä sen negatiivisissa muodoissa on ongelma ja asia joka vaikuttaa monen peruskoululaisen jokapäiväiseen elämään. Walter tahtoo omalta osaltaan olla ratkomassa tätä ongelmaa. Walterissa uskotaan vankasti siihen, että luomalla turvallinen ympäristö, mahdollisimman moni nuori pysähtyy tuokion aikana esille nousevien kysymysten ääreen ja jakaa rehellisesti omia mielipiteitään ja ajatuksiaan käsiteltävään aihepiiriin liittyen. Kokemusasiantuntijan roolissa toimivat ohjaajamme yhtyvät siihen, että asioista keskusteleminen ja vaikeidenkin aiheiden esille tuominen on jo merkittävä askel eteenpäin.

Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva kyselytutkimus (EU-MIDIS II)
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results

KYTKE-projektin keräämät tilastot
http://www.walter.fi/wp-content/uploads/2018/03/Palautelomake-vastaukset-kuvat.pdf