KYTKE-projekti koostuu kolmesta päätoimintamuodosta: koulutyöpajoista, vanhempainilloista ja tukitoiminnoista. Toiminta kehittyy ja täsmentyy jatkuvasti uusien mahdollisuuksien ilmetessä. Alla saat tarkentavaa tietoa tämänhetkisistä toimintamuodoista.

Työpajat

Työpajat

Koulutyöpajat ovat KYTKE-projektin keskeisin ja näkyvin toiminta. Työpajoja järjestetään yläkouluissa ympäri Suomea. Näissä monikulttuurisen taustan omaavat suomalaiset urheilijat moderoivat ja ohjaavat keskustelua. Luennot kestävät tunnin ja soveltuvat noin sadalle oppilaalle kerrallaan. Pidämme yleensä kolme työpajaa yhden päivän aikana, jotta voisimme käydä kaikki yläkoulun luokat läpi.

Työpajat alkavat lyhyellä johdatuksella, jossa esitellään ohjaajat ja käydään läpi muutamia keskeisiä käsitteitä liittyen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, kansalaisuuteen ja identiteettiin. Tämän jälkeen opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin, joissa keskustellaan eri aiheista, muun muassa siitä, mitä suomalaisuus on.Vetäjät kiertävät pienryhmissä ja ohjaavat keskustelua. He myös jakavat omia kokemuksiaan ja tarinoitaan, rohkaisten nuoria ottamaan rohkeasti esille heitä vaivaavat vaikeatkin aiheet.

Ryhmissä käsiteltäviin kysymyksiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Keskustelun tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan ennakkoluuloihin liittyviä aiheita uudesta näkökulmasta ja kyseenalaistamaan yleisiä stereotypioita sekä pohtimaan omaa identiteettiään. Palautetta työpajoista voi lukea Kartalla ja kommentit -sivuilta

Jos haluaisitte koulullenne Walter ry:n KYTKE-työpajoja, ottakaa yhteyttä Efe Evwarayeen. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

SAM_0361

Oppimateriaalit

KYTKE-projekti on tuottanut oppimateriaalikokonaisuuden nimeltään Avarakatseinen koulu. Oppimateriaalimme koostuu kahdesta osasta:

  • Avarakatseinen opettaja -opettajan vihko joka sisältää syrjinnän teoriaa ja taustaa, sekä itsepohdiskelua.
  • Avarakatseiset oppilaat -tehtäväkortit 30 tehtäväkorttia, jotka soveltuvat kiusaamisen, syrjinnän ja identiteetti -teemojen käsittelemiseen eri oppitunneilla.

Ne muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pyritään tuomaan avarakatseisuus ajattelua osaksi kaikkea opetusta, eikä vain erikoistapahtumissa. Oppimateriaalia jaetaan niihin kouluihin joissa käymme pitämässä koulutyöpajan sekä postitetaan pyynnöstä myös muille. Itse materiaali on kaikille maksutonta, mutta perimme postimaksut postituksesta.

Oppimateriaalit pilotoitiin vuonna 2014, jolloin niiden käytöstä kerättiin myös palautetta eri kouluista. Palautteen valossa tehtäviä muokattiin ja niistä tehtiin uusi painos alkuvuodesta 2015. Samalla verkkosivuillemme luodaan lisämateriaalia olemassaoleviin tehtäviin, sekä uusia tehtäviä. Oppimateriaalin kehitystyö on jatkuvaa ja otamme mielellämme vastaan kokemuksia ja mielipiteitä niiden käytöstä.

Sähköiset versiot oppimateriaalista ja myös muut tuottamamme materiaalit löytyvät materiaalipankistamme ja ovat vapaasti käytettävissänne, viittauskäytäntöjä kunnioittaen.

Lisätietoja oppimateriaaleistamme antaa ja palautetta voi jättää ottamalla yhteyttä Jan Wielandiin. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

Juliste tukipalveluista

Tukipalvelut

KYTKE-projektiin kuuluvat tukipalvelut, joiden kautta nuoret ja heidän vanhempansa voivat saada tukea, kuuntelijan tai neuvoja monikulttuurisuuteen, syrjintään ja kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Tukipalvelumuotoja ovat sähköposti, tukipuhelin (KYTKE -luuri) ja verkkosivuilla toimiva livechätti. Koulutyöpajoissa esille tulleita rankkoja kokemuksia käsitellään vertaistuen kautta. Kaikki tukitoiminta on luottamuksellista ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi. Puhelimeen soitettaessa, laskun voi välttää jättämällä takaisinsoittopyynnön.

Tukitoimintoja päivystävät KYTKE:n työntekijät. Monipuolisten yhteydenottokanavien on tarkoitus madaltaa nuorten ja heidän vanhempiensa kynnystä puhua heitä vaivaavista monikulttuurisuusteemoista. Yhteyttä voi ottaa niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Koska puhelimessa päivystäjiä on useita, saattaa vastaaja vaihtua välissä. Jos soittaja tahtoo puhua saman henkilön kanssa, kannattaa tästä sopia erikseen soiton aikana.

Vertaistuessa nuoret kaipaavat tukea sellaiselta aikuiselta joka on kokenut vastaavaa kuin he. Vaihdamme yhteystietoja oppilaiden kanssa ja käymme tilanteen vaatimalla tavalla sähköposti-, puhelin- tai kasvotusten keskustelua. Opettajat, koulukuraattorit ja vanhemmat saattavat havaita tällaiset tilanteet. Tällöin kannattaa olla yhteydessä.

Vertaistuki on matalan tason tukitoimintaa, jonka tarkoitus on antaa nuorelle mahdollisuus ilmaista itseään kannustavassa ja ymmärtäväisessä ympäristössä. Kokemuksistaan puhumalla niitä tulee myös käsiteltyä. Tukihenkilön tarinat puolestaan poistavat tunnetta, että nuori olisi yksin ongelmansa kanssa. Vetäjiemme laajan kirjon ansiosta, joukostamme löytyy tukihenkilöitä useanlaiseen tapaukseen.

Myös muu tukitoiminta muistuttaa vertaistukea, ennemmin kuin kriisipalvelua. Tämän vuoksi, vaikeissa tapauksissa päivystäjämme pyrkivät opastamaan nuorta myös muihin palveluihin tai sopimaan jatkotoimista, esimerkiksi sovittelun merkeissä.

KYTKE -tiimiin saa yhteyttä sähköpostitse osoitteesta talk@walter.fi.
KYTKE -tiimiläisten kanssa voi chattailla livenä verkkosivuillamme www.walter.fi.
KYTKE -vertaiskuki sovitaan erikseen

Tukitoiminnoistamme saa lisää tietoa ottamalla yhteyttä Jan Wieland:iin. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

Sovittelu

Sovittelu

Syrjinnässä on aina useita osapuolia. Näitä osapuolia voivat tilanteesta riippuen olla esimerkiksi kiusaajat, sivustakatsojat, vanhemmat ja muut taustavaikuttajat, sekä tietysti uhri(t). Tilanteet ovat usein monipuolisia myös syidensä ja seuraksiensa suhteen. Osapuolet eivät myöskään välttämättä itse tunnista vaikuttavansa konfliktitilanteeseen.

Tilanteeseen nähden ulkopuolinen henkilö pystyy usein kartoittamaan tilanteen syyt ja avaamaan dialogin eri osapuolien välille. KYTKE työntekijät toimivat pyynnöstä sovittelijoina oppilaiden tai opettajien kokemissa monikulttuurisuutta koskevissa ristiriitatilanteissa. Sovittelutoiminta on aina hyvin tapauskohtaista ja suunnitellaan jokaisen tilanteeseen sopivaksi.

Jos haluatte sopia sovittelutoiminnasta koulussanne, ottakaa yhteyttä Jan Wielandiin. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

Tilastot

Tilastot ja tutkimukset

KYTKE-projektissa suoritetaan runsaasti tilastotiedon keruuta ja suoritetaan erilaisia selvityksiä liittyen nuorten ja opettajien asenteisiin monikulttuurisuusteemoissa. Kerätty tieto koostetaan yhteen ja se on vapaasti käytettävissä materiaalipankissamme, viittauskäytäntöjä noudattaen.

Toteutettuja tilastoja ja tutkimuksia ovat muun muassa:

  • Valtakunnallinen verkkotutkimus nuorten suhtautumisesta avarkatseisuuteen ja monikulttuurisuuteen
  • Yläkouluoppilaiden ja opettajien näkemysten vertailu avarakatseisuudesta
  • KYTKE -työpajojen ja vanhempainiltojen palautekeruut
  • Infograaffi avarakatseisuustilastoista suomalaisissa yläkouluissa
Vuonna 2015 toteutetaan KYTKE projektin yläkoulutyöpajojen vaikuttavuustutkimus, sekä aloitetaan valtakunnallisen yläkoulujen avarakatseisuusindeksin ylläpitäminen Walter ry:n sivuilla.

Lisätietoja tilastoista ja tutkimuksista antaa Jan Wieland. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

Vanhempainillat

Vanhempainillat

Vanhempainillassa pääpainona on monikulttuurisuuden tarkastelu. Vanhemmille avataan nuorten mielipiteitä monikulttuurisuudesta, syrjinnästä ja ennakkoluuloista. Illan aikana tuodaan esille nuoria askaruuttavat kysymykset ja tarkastellaan tutkimusten valossa nuorten suhtautumista heitä ympäröiviin ilmiöihin.

Vanhemmat tutustutetaan Walterin toimintaan ja yhdessä luennoitsijoiden kanssa käydään läpi KYTKE– työpajat. Työpajojen kautta monikulttuurisuutta päästään käsittelemään nuorten näkökannasta. Näin lisätään vanhempien ymmärrystä monikulttuurisuudesta, rasismista ja syrjinnästä. Iltojen aikana pyrimme antamaan vanhemmille konkreettisia esimerkkejä siitä mitä syrjintä on, miten se ilmenee ja minkälaisiin tutkimustuloksiin olemme päätyneet muiden tahojen kanssa.

Luennoitsijoiden ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja keskustelujen kautta pyrimme tuomaan esille vanhempien omat ennakkoluulot ja haastamme myös vanhempia luopumaan ennakkoluuloistaan.

Jos haluaisitte koulullenne Walter ry:n KYTKE-vanhempainillan, ottakaa yhteyttä Efe Evwarayeen. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.


Muuta toimintaa

Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyö: Laurea-ammattikorkeakoulu on tehnyt Walter ry.n KYTKE –projektissa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Laurea Tikkurilan sosiaalialan koulutusohjelman luovien toimintojen sosionomi (AMK) –opiskelijat ovat Hyvinvoinnin tuottamisen opintojaksolla toteuttaneet Walter ry työntekijöiden kanssa erilaisia LbD-projekteja. Opiskelijat ovat osallistuneet Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen työpajoihin kouluilla sekä tuottaneet projektissaan tuotoksina mm.;

  • Luovien toimintojen menetelmätyökalupakin opettajille suvaitsevaisuusaiheen käsittelyyn
  • Walter ryn toiminnasta promovideon
  • Kiertävän valokuvanäyttelyn yläasteiden KYTKE –työpajoista
  • Walter ry toiminnan kehittämisen ideointi