Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus toteutti vuoden 2015 aikana selvityksen KYTKE-projektista. Selvityksen fokus oli KYTKE- työpajoissa ja niiden toimivuudessa. Pääkohderyhmänä toimi vuosiluokilla 7-9 olevat nuoret. Tutkimus aloitettiin keväällä 2015 aineiston keruulla. Mukaan valituista kouluista osa sijaitsi pienemmillä alle 30 000 asukkaan paikkakunnilla ja osa suuremmilla päälle 100 000 asukkaan paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneita kouluja oli 24, joista iso osa oli KYTKE:n vierailemia kouluja ja toinen osa kouluja joissa ei ole järjestetty KYTKE:n toimintaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisesti e-lomakekyselyillä. Tämän lisäksi arviointikeskuksen tutkijat vierailivat kevät lukukauden 2015 aikana yhteensä viidessä eri yläkoulussa, jossa järjestettiin KYTKE- työpajat. Näillä vierailuilla tietyissä kouluissa tutkijat myös haastattelivat oppilaita työpajatoiminnan seuraamisen lisäksi. Osaan vierailluista kouluista lähetettiin yksi kysely ennen työpajapäivää ja toinen heti työpajapäivän jälkeen. Muut kyselyt lähetettiin kouluihin joissa oli järjestetty KYTKE- työpaja lukuvuoden 2013-2014 aikana tai 2014-2015 aikana. Näiden lisäksi kyselyt lähetettiin vielä niihin kouluihin joissa KYTKE ei ollut vieraillut.

“[T]utkimuksen tulosten valossa sen kaltaiselle, alussa proaktiiviseksi kuvatulle työlle, jota
Walter ry Kytke‐työpajojen välityksellä tekee, näyttäisi olevan paikkansa sekä tarvetta ja
tilausta koulumaailmassa. “ (Selvitys Walter ry:n KYTKE projektista, s. 44)

Lopullinen raportti valmistui lokakuussa 2015. KYTKE:n toiminnasta tuli selvityksen kautta esille useita poimintoja ja huomioita. Selvityksen avulla Walter ry on saanut vahvemman käsityksen siitä, miten oppilaat kokevat työpajan ja miten he ymmärtävät sen sanoman. Walter ry on äärimmäisen tyytyväinen tutkimuksen antiin, sekä siitä saatuihin tuloksiin joista voi tehdä johtopäätöksen mikä tukee Walter ry:n vuosien saatossa muodostunutta käsitystä. KYTKE- työpajat ovat toimivia sekä tarpeellisia koulumaailmassa.

Tahdomme siis kiittää Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskusta sekä heidän kauttaan jokaista mukana ollutta tutkijaa mukavasta ja sujuvasta yhteistyöstä.

Koko raportti KYTKE- projektin selvityksestä löytyy KYTKE:n “Materiaali” sivulta nimellä “KYTKE-projektin selvitys”. Tässä suora linkki sivuille: www.walter.fi/materiaalipankki
Raportin ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ovat juuri tekeillä ja ne tulevat myös löytymään KYTKE:n materiaalipankista.